Mgr. Oto Vítek
kontakt: otovitek@seznam.cz nebo vlevo dole na stránkách rubrika Napište, co zlepšit

Základní škola Velké Hoštice

Zámecká 207, 74731, okr. Opava

škola.jpg

zsvelkehostice@seznam.cz

Identifikátor školy 600 142 973, IČO - 70 95 95 28, IZO - 102 432 775

ID datové schránky - 657mty6

Školní družina

Charakteristika ŠD
Materiální podmínky :
ŠD je součástí ZŠ a pro svou činnost využívá tři místnosti v prvním patře.
První místnost je vybavena zánovní nábytkovou stěnou, kobercem, novými stoly a židlemi,televizí a přehrávačem DVD a odkládacími skříňkami na aktovky Druhá místnost je vybavena novými stoly a židlemi, 4 počítači, skříňkami a odkládacími skříňkami na aktovky.Třetí místnost je vybavena novými stoly, židlemi, starší nábytkovou stěnou a skříňkami. Většinu drobnějšího materiálního vybavení tvoří: polytechnické stavebnice typu Lego, Seva, Cheva, Plastikant, jednodušší dřevěné a plastové stavebnice, mozaiky, společenské hry, nádobíčko, dětské knihy, časopisy a potřeby pro výtvarnou činnost.
Družina ke své činnosti využívá tělocvičnu, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, kinosál, školní zahradu, betonové hřiště a areál zámeckého parku. Pitný režim je zajištěn dovozem čaje z ŠJ při MŠ Šrámkova v Opavě.
ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Výchovně vzdělávací program je koncipován zhruba pro70 žáků 1.- 5..ročníku na dobu p pěti let.
Provozní doba ŠD : 07,00 – 07,45 hod. a 11,35 – 16,00 hod.
Školní družina
Školní družina
Personální obsazení ŠD
Vedoucí vychovatelka Jana Müllerová má střední vzdělání SpgŠ Krnov – specializace výtvarná výchova.
Bohumila Mrovcová má střední vzdělání a vyšší odbornou školu SPgŠ Krnov – specializace výchovná a humanitární činnost.
Mgr.Marie Vítečková


Ekonomické podmínky :
Provoz ŠD je financovaný z prostředků zřizovatele ZŠ. Výši úplaty za poskytování školských služeb stanovuje ředitel školy. Poplatek za jedno dítě v rodině za celý šk.rok činí 600,-Kč.Za druhé dítě 200,-Kč a třetí a další dítě je od poplatku osvobozeno.
Cíle výchovy ŠD
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života,

b) získání všeobecného a odborného vzdělání,

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,

d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého člověka,

e) pochopení a uplatňování principu rovnosti mužů a žen ve společnosti,

f) poznání evropských a světových kulturních hodnot a tradic,

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Výchovně vzdělávací celoroční program
Září

Téma: Naše škola

Cíle: Přizpůsobení se novým podmínkám, vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole

Strategie: Laskavý přístup, spolupráce s rodiči, komunitní kruh, vycházka, výklad, společné stanovení pravidel chování.

Klíčová kompetence:
Žák zná prostory ŠD, ZŠ, okolí školy, pozná učitele, střídání činností, seznamuje se se základními pravidly slušného chování a dodržování pravidel bezpečnosti, poznává zásady stolování ve ŠJ.

Průřezová témata:
Osobností a sociální výchova – sociální rozvoj

Akce:
Poučení o BOZP a Vnitřním řádu ŠD, dopravní hřiště v Malých Hošticích, cyklovýlet na Stříbrné jezero

Okruh činností :
Seznamovací a sebepoznávací hry v místnosti a venku, malujeme zážitky z prázdnin, vycházky, sportovní aktivity na hřišti, konstruktivní a společenské hry, poučení o bezpečnosti.Říjen

Téma: Jíme zdravě

Cíle: Vytvářet vztah k místu a prostředí ve kterém dítě žije, upřednostňovat potraviny vypěstované v našem kraji,vštěpovat základy zdravé výživy,zdravé mlsání,dodržování hygienických zásad.

Strategie: Vycházka, individuální a skupinová práce, práce s nástroji, práce s potravinami

Klíčové kompetence : žák se seznámí se základy zdravé výživy,dokáže si připravit zdravou svačinu

Průřezová témata: Enviromentální výchova – vztah člověka k prostředí

Akce: Dokážu to bez maminky (vaření ve ŠD), drakiáda, šiškiáda

Okruh činností : tématické kreslení, vycházky, sběr přírodnin, vyrábění z přírodnin, hry na zahradě a hřišti, společenské a konstruktivní hry, týden zdravé výživy, zdravé mlsání.


Listopad

Téma: Podzimníčci

Cíle: Vytvářet vztah k místu a prostředí ve kterém žijeme, rozvíjet představivost a fantazii, osvojovat si poznatky o přírodě a jejich proměnách, kultivovat estetické vnímání a cítění motivované podzimní přírodou a jejími plody.

Strategie: Vycházka, individuální a skupinová práce, práce s nástroji, poznávání rostlin a živočichů, hry v přírodě, výstavka

Klíčová kompetence: pojmenuje barvy a tvary, započatou práci dokončí,zvládne pracovat s jednoduchými nástroji, dbá na bezpečnost při práci.

Průřezová témata: Enviromentální výchova-vztah člověka k prostředí

Akce: vyrábění podzimních skřítků-výstavka, Haloween

Okruh činností: vycházky do okolí, sběr přírodnin, společenské a konstruktivní hry


Prosinec

Téma: Kouzelné Vánoce

Cíle: rozvíjet kulturní estetické dovednost, výtvarné, hudební a dramatické, rozvíjet estetické tvůrčí činnosti slovesné a literární, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, vytvářet citový vztah k rodině

Strategie: beseda, individuální práce, skupinová práce, vyprávění, pozorování, čtení

Klíčová kompetence: všímá si souvislostí mezi jevy, své myšlenky vhodně formuluje do vět, seznamuje se s lidovými tradicemi, rozvíjí pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi a společností

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj. Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy

Akce: hrátky s čerty, vycházka ke krmelci s nadílkou pro zvířátka, vánoční tvoření s výstavkou, výzdoba družiny, dopis Ježíškovi, zdobení perníčků,

Okruh činností: hry na sněhu, konstruktivní, společenské a námětové hry, vánoční zvyky a koledy

Leden

Téma: Zimní sporty

Cíle: učit se chápat přirozený vývoj a změny v přírodě i v životě, rozvoj a kultivace pěveckých a hudebních schopností, rozvoj pohybových dovedností

Strategie: výklad, komunitní kruh, spolupráce ve skupině, vycházka, hry venku a tělocvičně

Klíčové kompetence: je důležité pomáhat si v životě i ve sportu, rozpoznává vhodné a nevhodné chování, dbá na své osobní zdraví a zdraví druhých

Akce: dětem za vysvědčení – zábavné hry a soutěže, stavby ze sněhu

Průřezová témata : osobnostní a sociální výchova – morální rozvoj

Okruh činností : malujeme zimní krajinu, sněhuláky, zimní sporty, vystřihovánky, hudebně pohybové hry, zimní sporty a hry, vycházka ke krmelci, výroba dárků k zápisu, společenské, konstruktivní a námětové hry


Únor

Téma : Hádání, hlavy lámání

Cíle : rozvíjet logické myšlení, fantazii a představivost

Strategie : kvízy, rébusy, křížovky, soutěže, kolektivní hry

Klíčové kompetence : učí se řešit problémy, snaží se používat logických, matematických a empirických postupů, rozlišuje správná a chybná řešení

Akce : celoúnorová soutěž v hádání a luštění, Bláznivá olympiáda v tělocvičně

Průřezová témata :

Okruh činností : hádanky, přísloví, křížovky, rébusy, doplňovačky, osmisměrky, sudoku, pohybové hry v tělocvičně, společenské, námětové a konstruktivní hry, bobování, vycházky


Březen

Téma : Měsíc knihy

Cíle : seznámení s lidovými zvyky a tradicemi, pozorování změn v přírodě, nové techniky zdobení kraslic, přiblížit dětem svět knížek, rozvoj tvořivosti

Strategie : individuální a skupinová práce, vyprávění, beseda

Klíčová kompetence : seznamuje se s autory a ilustrátory dětských knih, započatou práci dokončí, zvládá manipulaci s nůžkami, barvami, lepidlem

Průřezová témata :

Akce : návštěva Knihovny v Opavě – Kateřinkách,týden stolních her – turnaje, výstava velikonočních dekorací,

Okruh činností : výtvarné a pracovní činnosti, náměty jara a Velikonoc, mláďátek
Měsíc knihy : četba a povídání o knihách, vycházky, společenské s konstruktivní hry, pohybové hry v tělocvičně


Duben

Téma : Mláďátka

Cíle : upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, osvojovat si základní poznatky o přírodě, chápat, že lidé mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i naopak poškozovat

Strategie : vycházka, výstavka, soutěž, pozorování, poznávání rostlin a živočichů, beseda

Klíčové kompetence : podněcovat k tvořivému myšlení, respektovat práci vlastní i druhých lidí, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, práce kterou začne dokončí

Průřezová témata : Enviromentální výchova

Akce : Den mláďat v Opavě, velikonoční tvoření s výstavkou, koloběžkové závody

Okruh činností : seznamujeme se s rostlinami a zvířaty, připomínáme nutnost ochrany přírody, sportovní a pohybové hry na hřišti, v parku

Květen

Téma : Sport pro každého

Cíle : ochrana zdraví při hrách a sportování, zásady první pomoci, vytvářet zdravé životní návyky a postoje, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu, dodržování pravidel, podpora pěkných vztahů v rodině

Strategie : závody, soutěže, praktické činnosti, rekreační činnosti, výlet, výklad

Průřezová témata : osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj

Akce : přírodovědná soutěž, výlet do neznáma, orientační běh

Okruh činností : Den matek – výroba dárků a přání,atletický trojboj


Červen

Téma : Hurá na prázdniny!

Cíle : pohádkovými postavami motivovat ke kamarádským vztahům

Strategie : vycházky, loutkové divadlo, praktické činnosti, rekreační činnosti,

Klíčové kompetence : zdokonalování v sociálních dovednostech, spolupráce s ostatními, rozvoj komunikativních schopností, všestrannost

Průřezová témata : osobnostní a sociální výchova

Akce : Den dětí – soutěže s odměnami, tematické kreslení na asfalt

Okruh činností : pohybové hry na zahradě, sportovní hry na hřišti,vycházka do Kravař
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one